मन्त्री राई द्वारा सिंधुवा आ’गलागी पीडितलाई सहयोग

dGqLåf/f cfunfuLkLl8tnfO{ ;xof]u wgs'6f, !! df3 M wgs'6fsf] l;+w'jf ahf/sf cfunfuLkLl8tx?nfO{ /fxt:j?k cfly{s ;xof]u ub}{ e"ld Aoa:yf tyf ;xsf/L ul/aL lgjf/0fdGqL /fh]Gb|s'df/ /fO{ . dGqL /fO{n] 5y/ hf]/kf6L ufpFkflnsf–^ l:yt l;+w'jf ahf/df k'u]/ cf7hgf kLl8tnfO{ gub %% xhf/ ?k}+of ;xof]u ug'{ePsf] 5 . tl:a/ M gf/fo0fs'df/ /fO{÷/f;;

धनकुटा, ११ माघ (रासस):धनकुटाको सिन्धुवा बजारका आगलागी पीडितलाई भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारणमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले आफ्नो मासिक तलबबाट कटृा हुनेगरी सहयोग उपलब्ध गराउनुभएको छ ।

उहाँले छथर जोरपाटी गाउँपालिका–६ स्थित सिन्धुवा बजारमा पुगेर आठ पीडितलाई रु ५५ हजार सहयोग गर्नुभएको हो । मन्त्री राईले पीडित झमक थापालाई रु १५ हजार, सन्तबहादुर राईलाई रु १० हजारका साथै लीला थापा, डिकबहादुर खड्का, ललित राई, डम्बरबहादुर थापा, अर्जुन घिमिरे र यमन मगरलाई जनही पाँच÷पाँच हजार प्रदान गर्नुभयो । उहाँले आगजनीमा नष्ट भएको घर बनाउन पहल गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो ।

स्थानीयवासीसँगको भेटमा मन्त्री राईले चाँडै नयाँ भूमि आयोग गठन गरेर भूमिहिनको समस्या समधान गरिने जानकारी दिनुभयो । धनकुटाको भूमिसम्बन्धी समस्या समधान गर्न जिल्लाका मालपोत अधिकृत र नापी अधिकृतसँग छलफल भइरहेको पनि उहाँको भनाइ थियो। गत पुस ३० गते राति लागि हुँदा छथर जोरपाटी गाउँपालिका–६ स्थित सिन्धुवा बजारका पाँच घर जलेर नष्ट हुँदा रु ४९ लाख बराबरको धनमाल क्षति भएको थियो ।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*